การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

29 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายลอง ตั้งต้นวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยระเบียบวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 มีนางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!