โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ปีงบประมาณ 2565 (กองทุน สปสช อบต.ศาลายา)

20 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ตลอดจนให้ผู้นำชุมชน และแกนนำ อสม มีความรู้และมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างถูกวิธีอีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในชุมชนและเครือข่ายสุขภาพในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นายสามารถ ข่ายคำ ปลัด อบตศาลายา นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ นายศรชัย ลุนละวงษ์ หน.สป. และนายคอเหลด นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!