โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

12 มีนาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ศาลายา นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม นายก อบตงศาลายา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดย มีนายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.ในการจัดทำ หน้ากากอนามัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง สร้างความตระหนักให้รู้จักเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี จิตอาสา ประชาชนรวมถึงบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา วิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลพุทธมณฑล และกศน. อำเภอพุทธมณฑล

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!