ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดข้อความ 6 ข้อความ ใช้ในสื่อรณรงค์ลด ละ เลิกบริเวณเขตสูบบุหรี่

27 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุรี่ พ.ศ. 2566 โดยเนื้อหาระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ อันจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตราย และโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้สูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้

ซึ่งประกาศระบุในข้อ 3 ว่า ให้ผู้ดำเนินการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้โดยเปิดเผยมองเห็นได้ชัดเจน ให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ในรูปแบบของข้อความรูปภาพ โปสเตอร์ แผ่นป้าย วีดิทัศน์ หรือการทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดอันสามารถสื่อสารได้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

โทษ พิษภัย อันตราย หรือโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคหนึ่ง ผู้ดำเนินการอาจแสดงด้วยตัวอักษรภาษาไทยตามข้อความแบบหนึ่งแบบใดที่กรมควบคุมโรคกำหนด หรือตามข้อความดังต่อไปนี้ก็ได้

แบบที่ 1 "บุหรี่ทุกชนิดฆ่าคนตาย"

แบบที่ 2 "บุหรี่ทุกชนิดทำให้เซ็กส์เสื่อม"

แบบที่ 3 "บุหรี่ทุกมวนทำร้ายคุณ"

แบบที่ 4 "ควันบุหรี่ ฆ่าคุณให้ตายได้"

แบบที่ 5 "เลิกสูบ ลดเสี่ยงมะเร็งปอด"

แบบที่ 6 "เลิกสูบ ลดเสี่ยงหัวใจวาย"

ต้นแบบสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสอง สามารถขอรับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th

หรือผ่านช่องทางอื่นที่กรมควบคุมโรคกำหนดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงในกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางภาษา ผู้ดำเนินการอาจแสดงข้อความตามข้อนี้เป็นภาษาอื่นด้วยก็ได้

โดยสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบให้มีขนาดไม่น้อยกว่า A4 หรือ 21.0 x 29.7 เซนติเมตร และไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายเครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถสื่อถึงชื่อตรา (Brand) ชื่อรุ่นย่อย(Variant) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสื่อในเชิงส่งเสริมให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง