การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

14 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายลอง ตั้งต้นวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
โดยระเบียบวาระการประชุม เพื่อทราบ ดังนี้
- เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ตลอดปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม
- การขับเคลื่อนภารกิจนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”
เรื่องพิจารณา(ร่าง)จ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่ 2) ประจำปีงบปทระมาณ พ.ศ.2567
-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยทางเข้าหมู่บ้านศาลายา 2
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนหน้า อบต.ศาลายา หมู่ที่ 3
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศาลายา-บางเตย หมู่ที่ 1
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน
มีนางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกองราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้ง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!