วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

13 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อ่านสารจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 และเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะ ส่งเสริมภาวะด้านสุขภาพและพัฒนารอบด้านสมดุลทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจและสติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักช่วยเหลือตนเอง กล้าที่จะคิด กล้าทำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในสังคม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะครูจากโรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้ตระหนักเห็นคุณค่า ได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย และมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพต่อส่วนรวม มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนจากชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลศาลายาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!