ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

30 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายอดิศักดิ์ ขาวโกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา หมู่ 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!