โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

1 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านบริหารจัดการภัยพิบัติจากเหตุอัคคีภัย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา โดยกลุ่มเป้าหมายมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ศาลายา ประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรมโครงการในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!