ขอเชิญกลุ่มสตรี คณะกรรมการกลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานส่งเสริมกลุ่มสตรี

18 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาจะดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานส่งเสริมกลุ่มสตรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566  เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องบทบาทของสตรี มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่นเป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นการบูรณาการร่วมกันในภาครัฐและภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มสตรี และคณะกรรมการกลุ่มสตรีตำบลศาลายาเข้าร่วมรับการอบรม โดยท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เบอร์โทรศัพท์ 02 4313434 , 034246682 ต่อ 104

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!