กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (ในพระบรมมหาราชวัง)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  

     จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ   50   ปี     เลขาธิการพระราชวัง     (นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย)   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักพระราชวัง  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ   เพื่อจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)    ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538   โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารเครื่องสูงเดิม อาคารที่พักข้าราชบริพารเดิม    (อาคารเต๊ง) และอาคารโบราณข้างหมวดวรอาสน์เป็นอาคารเรียน  รวม   3  หลัง    ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538  ระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างทองหลวง  และสาขาวิชาวิทยาการการเจียระไนอัญมณี ในปีงบประมาณ  2542  วิทยาลัยได้ขยายวิทยาเขตแห่งที่ 2 ขึ้นในพื้นที่ 16 ไร่   เลขที่  299/1   หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  มีอาคารรวม 4 หลัง  ประกอบด้วยอาคารอำนวยการ อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมโรงอาหาร-หอประชุม   และอาคารที่พักครู-อาจารย์   เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 การเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2543    กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาช่างทองหลวง
 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  (ในพระบรมมหาราชวัง)  
ในพระบรมมหาราชวัง ถนนเขื่อนขันธ์นิเวศน์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์-โทรสาร   0-22218791,  0-22245053