แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 การท่องเที่ยวมุ่งเน้นทางด้านการ เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของประชาชนริมคลองมหาสวัสดิ์ โดยเน้นการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร เพื่อชื่นชมความสวยงานและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้และประสบการณ์บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม