การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 และกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น

14 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายลอง ตั้งต้นวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 โดยระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างระเบียบสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น และขอเสนอคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีนางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา คณะผู้บริหาร เลขานุการ
นายกฯ สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาได้จัดกิจกรรมการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม “ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!