อบต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล และข้าราชการท้องถิ่นทุกประเภทให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

20 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

อบต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล และข้าราชการท้องถิ่นทุกประเภทให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1.     หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    จำนวน 1 อัตรา

2.     หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    จำนวน 1 อัตรา

3.     หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา

4.     หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)   จำนวน 1 อัตรา

5.     หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด   (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา

6.     นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ      จำนวน 1 อัตรา

7.     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1 อัตรา

8.     นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ      จำนวน 1 อัตรา

9.     วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

10.นักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

11.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน    จำนวน 1 อัตรา

12.นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน         จำนวน 1 อัตรา

 

* ให้ผู้ที่ประสงค์จะโอนส่งหลักฐานเอกสารได้ที่สำนักปลัด (02-431-3434) หรือติดต่อนักทรัพยากรบุคคล (092-479-9955) ในวันเวลาราชการ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!