ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

13 กรกฎาคม 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!