มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับอบต.ศาลายา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่

23 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับอบต.ศาลายา โดยนายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรมได้มอบหมาย นายชยุตธน บุญทนปลัดอบต. นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดอบต. นายไพโรจน์ พันธ์ไพโรจน์หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ นายอำนาจ ภู่มาลานักพัฒนาชุมชนอบต.ศาลายา ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ อบต.ศาลายาพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันทางสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งนี้อบต.ศาลายาขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่ฯ ผู้ช่วยฯ ทีมงานอสม.ทุกท่านที่ประสานและนำออกเยี่ยมในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!