รณรงค์ป้องกัน covid-19

5 เมษายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.63. อบต.ศาลายา ปฏิบัติการป้องกันโรคระบาด แบบบูรณาการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ผญบ.และทีม อสม.หมู่ 1,2 ต.ศาลายา โดยมีเป้าหมาย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมชี้แจง แนะนำให้ปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ณ หมู่บ้าน กิตติชัย 12,5,6 หมู่ที่ 2 ต.ศาลายา ตามลำดับ โดยมีนายก อบต.นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม กำนัน ยุพา เขียวคำรพ ปลัด อบต. คุณชยุตธน บุญทน คุณธีรว้ฒน์ นิราศโศก รองปลัด
คุณปกรณ์ เกตเหม ผอ.กองช่าง คุณณรงค์ ถนอมศักดิ์ศรี ผอ.กองสาธารณสุขฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผญ.ทองคำ แก่นลออ คุณเบญจวรรณ แก่นลออ ผช. และ ทีม อสม.สังกัด รพ.สต.วัดสุวรรณ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้การป้องกันโรคระบาด โควิด-19 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประขาชนเป็นอย่างดี ทีมงานอบต.ศาลายาขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและร่วมป้องกัน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!