พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

25 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและการบริการสาธารณให้แก่ผู้สูงอายุตามแนวทางการจัดทำมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุด้านนันทนาการ พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง วิถีวัฒนธรรม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมรวมทั้งมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจให้แก่ผู้สูงอายุ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!