การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายลอง ตั้งต้นวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เป็นประธาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยระเบียบวาระเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566  วันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 และร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 มี นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพียงกัน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!