ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ธันวาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 ธันวาคม 2563 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ธันวาคม 2563 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ธันวาคม 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินไตรมาส 4
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 ธันวาคม 2562 รายงานการตรวจสอบงบการเงินของ อบต.ศาลายา สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 พฤศจิกายน 2560 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 กรกฎาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3