ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มีนาคม 2565 ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มีนาคม 2565 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 ตุลาคม 2564 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 สิงหาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 มีนาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4