ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-7457 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ ตามบันทึกข้อความที่ ๗๒๗๐๑- ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๕๙-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ ตามบันทึกข้อความที่ ๗๒๗๐๑- ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2566
อาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม29 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเลื่อนเปิด-ปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ รายการที่จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ ตามบันทึกข้อความที่ ๗๒๗๐๑/- ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำดี โรงกรองน้ำดื่มบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ ตามบันทึกข้อความที่ ๗๒๗๐๑/- ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2566