ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๑๑,๔๔๒-๖๐-๐๐๑๓,๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔,๔๔๒-๖๕-๐๐๑๘,๔๔๒-๖๕-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างจัดทำชุดตักบาตรอาหารแห้ง จำนวน ๔๙ ชุด เพื่อใช้ใน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๒๓๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566
จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๘, ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๖๗,๔๑๖-๕๘-๐๐๓๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2566
อาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา11 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๕๙-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2566