ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 421 ถึง 430 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (สายพานเครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2565
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โซ่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพริ้่นเตอร์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
จ้างแตรวงงานแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำขนาดหน้า ๘ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ฺ ๐๕๕-๕๕-๐๐๘, ๐๕๕-๕๕-๐๐๙, ๐๕๕-๕๕-๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
จ้างเช่าชุดพร้อมแต่งหน้านางเทียน จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแห่เทียนพรรษา ขนาด ๑.๐๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2565