กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

บุญมา สุวรรณวงษ์


สุรพล เขียวคำรพ