กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด