กองช่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสิริกร ลำปาง