คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

พ.ต.อ.ประชา เนียมสุภาพ


นายมนูญ นราสดใส