คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

-ว่าง-


นายบดินทร์ ศรีปิติวิทยา