คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ