สำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวลัดดา เมฆขยาย