ประกาศราชกิจจานุเบกษา กำหนดพื้นที่และและระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมทง พ.ศ. 2563

 ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ