ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ